Om prosjektet

MedHum 2018 har valgt prosjekt

I samarbeid med UNICEF skal vi bidra med psykososial støtte og primære helsetjenester til syriske barn og ungdommer i Jordan. MAKANI – MY SPACE: ”I am safe, I learn, I connect”

UNICEFs innovative Makani-program har som mål å gi alle sårbare barn i Jordan tilgang på grunnleggende helse- og utdanningstjenester. Gjennom Makani-sentrene får barn og ungdom som faller utenfor tilgang på psykososial utvikling, helsetilbud, «life skills training» og alternativ utdanning. Hovedmålet er å beskytte fremtiden til barn som er berørt av krisen i Syria og har flyktet til nabolandet Jordan. Delmål er blant annet å gi psykososial utvikling til barn preget av krig og flukt, i tillegg til å dekke primære helsetjenester som ikke er lokalt tilgjengelige.

Barn på flukt har samme status og samme rettigheter til en god oppvekst og helse som andre barn. Tematikken er viktig for at disse barna kan vokse opp og kan fortsette sine liv i eller utenfor Syria med et sunt selvbilde og ferdigheter som gjør dem i stand til å utvikle sine ressurser på en best mulig måte. De har vanskelig for å se en framtid relatert til det de en gang var en del av. Foreldrene til denne generasjonen av syriske barn og unge har i dag store belastninger, og er preget av frustrasjon og depresjon. Dette svekker deres evne til å hjelpe barna sine, og påvirker igjen barnas mentale helse. Unge syrere er viktige rollemodeller for dagens syriske barn som lever i Jordan. UNICEF jobber derfor mye med viktigheten av deltakelse og positiv utvikling som kan løfte denne generasjonen ut av det de har opplevd under krigen og til en framtid der det finnes håp. Dette er også viktige elementer for at barna skal utvikle en sunn mental helse.

Screen Shot 2017-04-02 at 11.44.54.png

UNICEF har hovedfokus på å sikre grunnleggende rettigheter til alle barn – særlig de mest sårbare barna og deres familier. Vi jobber for at alle barn skal få muligheten til å utvikle sitt fulle potensial. Vi vet dette vil være avgjørende for hvilket samfunn vi får i fremtiden, spesielt i Midtøsten som har vært hardt påvirket av konflikter i mange år. Vi skaper resultater for barna gjennom samarbeid med lokale ildsjeler i mer enn 190 land.

Hvorfor Jordan? 

Jordan har tatt imot godt over en halv million flykninger, omtrent 660.000 personer per januar 2017. Dette er kun registrerte flykninger, og det virkelige tallet forventes å være mye høyere. Over halvparten av disse er barn i skolealder som bærer på tunge, traumatiske opplevelser og har levd under vanskelige forhold uten tilgang til grunnleggende tilbud som psykisk hjelp, sanitærforhold og rent vann. Mange har aldri opplevd annet enn krig.

Den syriske krigen har gjort at landet i dag er veldig hardt belastet, og er i stor grad avhengig av hjelp fra verdenssamfunnet. Etter at borgerkrigen brøt ut i Syria har Jordan blitt sterkt påvirket, og konflikten truer sikkerheten og stabiliteten i hele Midtøsten-regionen. I tillegg til de syriske flykningene er det registrert over to millioner palestinske flyktninger i landet. Hele denne gruppen mennesker lever i dag med begrensede rettigheter til helsetjenester, utdanning og arbeidstillatelser i forhold til den jordanske befolkningen. Jordan har en geografisk beliggenhet i regionen som gjør landet til et viktig område for verdenssamfunnet for å opprettholde en form for normalitet i denne regionen. Om Jordan som land faller sammen i krig vil det være vanskelig å ha et trygt og kontrollert sted for verdenssamfunnet til å ivareta situasjonen i regionen. Arbeidet som gjøres i Jordan er derfor viktig både politisk og humanitært for mange andre land. Det er opprettet et høyt antall flyktningleirer i Jordan, og flere er under utbygging. Ulike hjelpeorganisasjoner står for den praktiske oppbyggingen av leirene, men det er Jordan som har det offisielle administrative ansvaret for leirene.

Store helseutfordringer 

Sivilbefolkningen er de fremste ofrene i konflikten i Syria. Krigen preges av omfattende brudd på menneskerettighetene, grov vold og tortur, krigsforbrytelser og mangel på respekt og hensyn til sivilbefolkningen. Etter tre år med krig og ødeleggelse falt helsevesenet i Syria sammen i 2014. Syriske barn bærer preg av å ha levd 6 år i krig uten nødvendige vaksiner eller nødvending helsebringende hjelp annet enn akutt medisin. I dag er det heller ikke mulig for alle å få akutt hjelp.

Helseutfordringene eksisterer ikke kun i Syria hvor krigen herjer, men også i de mange flyktningleirene som hver dag tar imot flere tusen nye flyktninger. Syrerne som kommer til Jordan har ikke de samme rettighetene som jordanske statsborgere med tanke på helse, sikkerhet og andre offentlige tjenester. De havner dermed i en håpløs situasjon – de har ingen fungerende helsesystemer i Syria og ingen offentlige rettigheter i Jordan. Mange barn har kommet bort fra foreldrene sine og er særlig utsatt for vold og overgrep som gir varige men. Å beskytte barn står høyest for oss!

Prosjektets målsetninger

Den viktigste målgruppen for Makani er syriske jenter og gutter i alderen 5 til 18 år, og unge mennesker opp til 24 år. Dette er grupper med spesielle behov og sårbarheter, men de har også ressurser. Spesiell oppmerksomhet rettes mot jenter og gutter som er ute av skolen, ungdom (spesielt jenter), funksjonshemmede, de som er påvirket av væpnede konflikter, overlevende fra kjønnsbasert vold, enslige barn samt enslige som har andre sårbarheter. På Makani-sentrene lover de å:

For å møte det psykososiale behovet tilbyr Makani strukturerte og reaksjonsbaserte aktiviteter for barn og unge, veiledning for voksene og psykososiale utviklingsaktiviteter for sammfunnsgrupper. Strukturerte aktiviteter har et mønster. Disse aktivitetene vil bidra til å etablere en rutine for barnet, noe som er viktig for barn og ungdom som har opplevd krig og manglende trygghet i hverdagen. I tillegg gjennomfører de rekreasjonsaktiviteter som sport, musikk og teater hvor barna selv kan få i oppgave å organisere. Videre ønsker de økt bevissthet hos foreldre og samfunnet på barns mentale og fysiske utvikling og helse. Figuren nedenfor fremstiller de ulike nivåene av psykososial støtte som tilbys. Ut i fra figuren kan vi se at Makanisentrene også jobber på individuelt nivå med dem som trenger spesialstøtte.

psy.png

Uten Makanisentrene hadde rundt 200.000 flere syriske barn og unge i Jordan i dag stått uten helse, sosial- og utdanningstilbud, og uten muligheter til å etablere en god mental helse. Dette er tiltak som skaper en sosial plattform for framtiden. I 2016 bisto Makanisentrene med psykososial utvikling og støtte til 187 167 barn, «life skills training» til 86 667 unge, alternativ læring/skole til 54 525 barn og hygenefasiliteter til 7 298 barn.