TRE PROSJEKTER ER NOMINERTE TIL Å BLI INNSAMLINGSPROSJEKT FOR MEDHUM-AKSJONEN 2020

 

Vi i MedHum har nå nominert tre humanitære prosjekter som har mulighet til å bli innsamlingsprosjekt for Medisinstudentenes humanitæraksjon 2020. Det er tre svært viktige og bærekraftige prosjekter rettet mot primærhelse og forebyggende medisin, i henhold til våre statutter.

 De tre prosjektene er:

 Fistula – en stille tragedie.  Niger // PLAN International Norge

 Barn som føder barn. Malawi // Redd Barna

 The Lake Clinic. Kambodsja // IMPACT Norway

Det er medlemmene i Norsk medisinstudentforening som bestemmer hvilket prosjekt som blir innsamlingsprosjekt for MedHum-aksjonen 2020. Hvilket prosjekt det blir, avgjøres 12. mars. Det er mulig å stemme frem til da.  Mer informasjon om de ulike prosjektene og lenke til avstemmingen følger under.

 

 FISTULA – EN STILLE TRAGEDIE

Niger er et av verdens fattigste land, og ligger nederst på FN sin indeks for menneskelig utvikling. Særlig for jenter er utfordringene mange og krevende. Niger er rangert som verdens nest minste likestilte land, og har den største andelen barneekteskap i verden.  Tre av fire jenter giftes bort før de fyller 18 år, en fjerdedel av jentene utsettes for seksuell vold og mange jenter blir gravide før kroppen er klar for det. Dette medfører alvorlige psykiske og fysiske konsekvenser for jentene. Niger har også et av de høyeste tallene i verden for dødfødsler og kvinner som dør i barsel. Dette skyldes i hovedsak mangel på oppfølging i svangerskapet, mangel på kvalifisert helsepersonell og fødselskomplikasjoner. Obstetrisk fistula er en av de vanligste fødselskomplikasjonene i Niger. I Niger rammes 42 100 kvinner årlig av obstetrisk fistula. Fistula rammer oftest unge jenter som blir gravide før kroppen er ferdig utviklet til å takle et svangerskap og fødsel. Nesten 90 % av barna til fistulapasienter er dødfødte, og ofte dør også moren.  For de som overlever slike fødsler, er komplikasjonene ofte livsvarige. Obstetrisk fistula er hull mellom fødselskanalen og blære/rektum. Tilstanden medfører ukontrollert lekkasje av urin og avføring. Lukten fører ofte til at jentene blir utstøtt, stigmatisert og tvunget til å leve i isolasjon fra både familie og lokalsamfunn. Fistula er mulig å forebygge, og for de som allerede er rammet, kan obstetriske fistler opereres.

Copyright Plan International Norge

Copyright Plan International Norge

Dette prosjektet fra PLAN International Norge ønsker å gjenopprette fistularammede jenters kropp, liv og verdighet. Man vil legge til rette for at jentene kan gjenforenes med sine familier og komme tilbake til samfunnet. Gjennom prosjektet skal det bygges et senter hvor fistularammede jenter kan få tverrfaglig hjelp og støtte. Mange jenter sliter med store psykiske plager, i tillegg til de fysiske smertene. På senteret vil de få tilgang til kirurgisk behandling, psykososial støtte, grunnleggende skrive- og leseopplæring, i tillegg til muligheten til å lære et håndverk som kan gi dem inntekt. Senteret skal også ha fokus på forebyggende arbeid, for å redusere forekomsten av vaginale fistler. DIMOL er en frivillig organisasjon som både behandler jenter med fistula og driver forebyggende arbeid. De har lang erfaring med dette arbeidet i Niger. Det er DIMOL som, i samarbeid med PLAN, vil drive dette livsviktige arbeidet på det nyetablerte senteret for fistulabehandling. Sammen med behandlede pasienter vil DIMOL og PLAN spre informasjon i lokalsamfunn om de negative konsekvensene av å gifte seg og få barn for tidlig. De vil arbeide for å øke forståelsen av hva fistula er, og hvordan det kan behandles. PLAN International Niger og DIMOL arbeider også sammen om politiske og lokale holdningskampanjer for å rette oppmerksomhet mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

 Sammen skal vi gjenopprette liv og verdighet.

Logo_blue.jpg

 

 

THE LAKE CLINIC

Kambodsja ligger i Sørøst-Asia, og har en befolkning på rundt 16 millioner. Landet har de siste tiårene hatt en positiv utvikling; økonomien er i fremvekst, fattigdomsraten er kraftig redusert og den generelle helsetilstanden er betraktelig forbedret. Imidlertid er ressursene i Kambodsja svært ujevnt fordelt. Omtrent 5 millioner av befolkningen ligger på randen av fattigdomsgrensen og står i fare for å falle tilbake til fattigdom. Tonlé Sap i Kambodsja er den største innsjøen i Sørøst-Asia, og er hjem til omtrent 1.2 millioner mennesker. Disse menneskene bor i flytende landsbyer eller styltehuslandsbyer langs breddene av innsjøen og de utspringende elvene.  Helsetilstanden her avviker på mange måter fra resten av landet.  Livet på og rundt Tonlé Sap er krevende. Menneskene her er isolerte, de må tilpasse seg monsunperiodene og tilgangen på varer, mat og tjenester er ensidig og svært begrenset.  Utdanningsnivået og helse- og ernæringstilstanden er generelt lavere her enn i resten av landet. Mange av landsbyene her er helt isolerte og uten tilgang på helsetjenester. The Lake Clinic har kartlagt helsetilstanden til befolkningen på Tonlé Sap gjennom sitt arbeid. Resultatene viser at over 60 % av barn i skolealder er underernært, og hele 40 % er rammet av vekstretardasjon. Dette medfører konsekvenser som svekket immunforsvar og nedsatt læreevne, som barna kanskje må leve med resten av livet. Mange av de vanligste sykdomstilfellene kunne vært unngått med grunnleggende helsekunnskap og økt forståelse rundt hygiene og sanitære forhold. Kambodsja har et lite utviklet offentlig helsesystem, derfor blir helsetjenestene i landet uforholdsmessige dyre. Mange mennesker blir presset inn i ekstrem fattigdom på grunn av for høye helsekostnader. Dette gjelder i stor grad befolkningen på Tonlé Sap . Kostnadene for å oppsøke helsehjelp er langt større enn hva befolkningen her har råd til. Konsekvensen av dette er at mennesker enten setter seg i livslang gjeld for å gå helsehjelp, eller ikke oppsøker helsehjelp i det hele tatt.

Copyright Bryan Watt / Impact Norway

Copyright Bryan Watt / Impact Norway

Med fem flytende klinikker og en ambulansebåt bringer The Lake Clinic helsetjenester ut til mennesker som bor i ni isolerte flytende landsbyer ute på Tonlé Sap-innsjøen og langs Steung Sen-elven i Kambodsja. Som eneste helsetilbud for denne befolkningen tilbyr TLC profesjonell poliklinisk behandling og viktig svangerskap- og barselomsorg.  Gjennom opplysningsarbeid gis lokalbefolkningen opplæring innen helse, hygiene, ernæring, forebygging av sykdommer og unødvendige funksjonshemninger, samt riktig henvisning til sykehus på fastlandet ved behov, da med støtte til kostnadsdekning. TLC tilbyr også blant annet tannhelsetjenester og utfører vaksineprogrammer i samarbeid med helseministeriet. Praksisen drives kostnadseffektivt og én pasientbehandling koster omtrent 42 norske kroner. Gjennom et prosjektsamarbeid med MedHum ønsker IMPACT og The Lake Clinic å sikre en videreføring av det kliniske arbeidet på innsjøen med økt kapasitet. Prosjektet skal over en periode på to år gi medisinsk bistand til over 40.000 mennesker.

 Hvis folk ikke kan komme seg til sykehuset, bør sykehuset komme  til dem.

Action agains needles disability logo.png

 

 BARN SOM FØDER BARN – Å REDUSERE MORTALITET OG MORBIDITET GJENNOM Å FORHINDRE TENÅRINGSGRAVIDITETER

 Hvert år dør omtrentlig 18 000 nyfødte barn i Malawi. En tredel av disse barna er født av en tenåringsmor. Risiko for død og helsekomplikasjoner er større for barn født av tenåringsmødre. Tenåringsgraviditeter er assosiert med en rekke risikofaktorer for både mor og barn. Tenåringsmødre er verken biologisk eller emosjonelt modne til å gå gjennom en graviditet og en fødsel, og de føder ofte premature barn. Tenåringsgraviditeter fører også ofte til utrygge aborter gjennomført utenfor helsevesen, og disse jentene dropper oftere ut av skolen enn andre tenåringer. Av disse grunner er arbeid for reduksjon av tenåringsgraviditeter en god strategi for å adressere problemet i Malawi med neonatal og maternal mortalitet. I Malawi har det blitt gjort store helsemessige fremskritt de siste tiår. Fremskritt til tross, er mange unge mennesker, spesielt i rurale områder, uten grunnleggende rettigheter knyttet til helse og sosiale forhold. Dette fører til store utfordringer for Malawis yngste befolkning, og da spesielt for jentene. En av tre jenter har fått barn eller venter barn før de er fylt 20 år. Tenåringsgraviditeter utgjør en fjerdedel av alle fødsler i Malawi. Det er høy mødre- og barnedødelighet knyttet til tenåringsgraviditeter. Malawi har en av de høyeste forekomstene av barneekteskap i verden. 42 % av alle jenter og kvinner er gift før de fyller 18 år. Denne forekomsten er enda høyere på landsbygden enn i byene. Det er også svært lite kunnskap om prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer blant Malawis unge befolkning. 5 av 6 ungdommer har ikke tilgang på moderne prevensjonsmidler. Dette fører ikke bare til uønskede graviditeter, men gjør også ungdommene svært utsatt for seksuelt overførbare sykdommer, som for eksempel HIV/AIDS.

Copyright Jonas Gratzer / Redd Barna

Copyright Jonas Gratzer / Redd Barna

Redd Barna har siden 2014 jobbet med å bedre og tilgjengeliggjøre seksuelle og reproduktive helsetilbud blant Malawis ungdom. Gjennom et samarbeid med MedHum ønsker de å videreføre og betydelig oppskalere dette prosjektet. Redd Barna vil nå ut til ungdom gjennom å opprette såkalte ”outreach clinics” i avsidesliggende områder hvor ungdom har lite og dårlig tilgang på helsetjenester. Det skal trenes opp og videreutdannes helsepersonell til å jobbe på disse klinikkene. Her vil det tilbys ulike helsetjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse. Man ønsker å støtte og hjelpe unge mødre og unge gravide kvinner med antenatal, intranatal og postnatal helsehjelp av god kvalitet. Både tenåringsmødre og deres barn skal sikres tilfredsstillende støtte og helsehjelp. Det skal legges til rette for trygge aborter, trygge fødsler, barselomsorg, et godt henvisningssystem og kostholdsveiledning. Det vil også være et stort fokus på seksualopplæring, utdeling av prevensjonsmidler, rådgivning og familieplanlegging, for å nevne noe. Man ønsker at ungdommer skal få bedre kunnskap om hvordan man kan unngå graviditet. Gjennom å få med lokale helsearbeidere og øvrig lokalsamfunn vil viktigheten av ungdommers seksuelle helse og rettigheter bli satt på dagsorden. Prosjektet vil også ha et stort fokus på å støtte unge kvinner til å fortsette skolegang, gjennom både holdningsendringer og praktisk tilrettelegging for å gjøre dette mulig.

 A child, not a mother.

ReddB_Logo_Horiz_ColPos_RGB.png FOR Å AVGI DIN STEMME,

KLIKK HER!


MedHum søker nytt prosjekt

Vi har nå åpnet søknadsprosessen til å være innsamlingsprosjekt for Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) 2020. Ifølge våre statutter for aksjonen skal prosjektet prioritere helsearbeid og forebyggende medisin i lav- eller mellominntektsland.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet, samt følgende:

  1. Presentasjon av prosjektlandet: Gi en kort beskrivelse av situasjonen i prosjektlandet. Presentasjonen må omfatte økonomiske og politiske forhold, samt eventuelle særlig kritiske forhold som krigshandlinger, tørke, osv. Beskriv også den helsemessige situasjonen i prosjektlandet, og hvordan prosjektet vil kunne påvirke denne situasjonen

  2. Beskrivelse av prosjektet og dets målsetning: Gi opplysninger om prosjektets art, kortsiktige og langsiktige målsetninger, målgruppe og størrelsen på denne, samt prosjektets varighet, fremdrift og tidsplan. Informer om initiativtaker til prosjektet, samt erfaringer fra tilsvarende prosjekter. Beskriv eventuelle problemer som kan oppstå i eller utenfor prosjektet og mulige følger og løsninger på disse.

  3. Presentasjon av lokal samarbeidspartner: Det skal dokumenteres hvilke lokale krefter det samarbeides med og hvilke samarbeidsavtaler man har med lokale organisasjoner. Beskriv hvilke oppgaver og hvilket ansvar den lokale samarbeidsorganisasjonen vil få i forbindelse med prosjektet. Skisser samarbeidsforholdet mellom søkerorganisasjonen og den lokale samarbeidspartner. Gjør rede for i hvilken grad den lokale samarbeidspartner vil kunne overta ansvaret for prosjektet utover midlene fra MedHum. Det skal ifølge MedHums statutter tilstrebes at prosjektet på sikt kan overtas av lokale krefter.

  4. Informasjon: Antyd aktuelle problemstillinger relatert til prosjektet som kan brukes i informasjonsøyemed overfor så vel medisinstudenter som allmennheten og massemedia. Skisser muligheten for å skaffe foredragsholdere og kulturelle tiltak til bruk under aksjonen, samt hva søker kan bidra med overfor MedHum på organisasjons- og informasjonsplan.

  5. Budsjett/administrasjon: Legg ved budsjett og kostnadsrammer for prosjektet. Oppgi eventuelle midler fra andre bidragsyter eller andre inntekter. Skisser fullfinansiering av prosjektet. Beskriv hvordan prosjektet vil bli administrert fra søkerorganisasjonens side. Har organisasjonene tilgang på en sivilarbeider som kan benyttes av MedHum i perioder? Antyd hvordan organisasjonen vil følge opp MedHum før, under og etter aksjonen. (Herunder kreves det at organisasjonen rapporter fra prosjektet årlig i hele prosjektperioden til dette er avsluttet, eller i 5 år fra innsamlet beløp er overlevert)

  6. Utfyllende opplysninger: Eventuelle andre konkret utfyllende opplysninger som er relevante for prosjektet.

Litt generell info og tips:

Få gjerne fram hvordan prosjektet kan presenteres til medisinstudenter og Norges befolkning. Hvordan kan deres prosjekt være med på å promotere MedHum som aksjon? Kom gjerne med forslag til hvordan prosjektet kan illustreres kreativt og informativt for å vekke engasjement hos givere. Her kan det være lurt med informasjon om hva pengene spesifikt skal brukes på, slik at studentene kan få litt grep om hvor mye de faktisk kan bidra.

Vi pleier å sende fem representanter på en tilsynsreise på høsten i driftsåret. Det vil altså si høsten 2019. Dette er for å samle inn kampanjemateriell og for at vi skal kunne stå som garantister for at pengene går til et solid prosjekt. Dette har mye å si for at studentene skal føle eierskap til støtteprosjektet og dermed engasjere seg i innsamlingen. På denne reisen vil vi også ha med oss en kameramann og forsøke å lage noen gode medieprodukter som best mulig gjenspeiler prosjektet vi samarbeider om. Ta gjerne en kikk på noen av videoene som ligger på vår facebook-sider (flere eksempler kan fremskaffes), og kom gjerne med konkrete forslag til hvordan vi kan samarbeide om promotering av aksjonen, samt ønsker dere kanskje måtte ha for profilering. MedHum betaler transport og visum for reisen, mens søkerorganisasjonen betaler kost og losji under oppholdet. Innsamlede midler kan ikke brukes til å finansiere reisen.

Frist for søknaden er 10. januar 2019 kl. 23:59. Denne sendes til medhum@medisinstudent.no.

MedHum-aksjonen 2018

Flyktningskrisen i Syria er den største globale krise siden andre verdenskrig. Per dags dato er det mer enn 660 000 flyktninger som er berørt av krisen i Syria, der halvparten av dem er barn! Etter mange år med konflikt og krig er helsetilbudet betydelig fraværende. Kapasiteten i flyktningleirene er for lengst passert, og flere sliter med å få dekket grunnleggende helsebehov som mat, rent vann og toaletter. Flesteparten av barna bærer på mye sinne og er i dag rammet en stor mental brist som er vanskelig å beskrive.

Skjermbilde 2018-11-14 kl. 23.15.19.png

I 2013 lanserte UNICEF i samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner en plan for å hindre at Syria får en hel tapt generasjon av barn og unge – «No Lost Generation». Barna trenger beskyttelse og hjelp til å bearbeide det de har opplevd. Dette er en av UNICEFs viktigste oppgaver, og som et resultat av initiativet ble Makani-programmet utarbeidet.

Ved hjelp av midler fra MedHum, vil UNICEF, gjennom Makani-sentre, gi flere syriske barn og unge tilgang til psykososial støtte og grunnleggende helsetilbud. Dette arbeidet er helt avgjørende for psykisk utvikling og god varig helse for den oppvoksende generasjonen. Å sette fokus på mental helse er viktigere enn aldri før.

Vær med på å gi syriske barn og unge en ny start på livet. Vi har ikke råd til å miste en generasjon! “No Lost Generation”.


Medhumplakat utkast 3.jpg

AKSJONSUKEN 2018 17.09-23.09

Årets største happening, nemlig Aksjonsuken, er rett rundt hjørnet! 
I år vil det foregå i tidsrommet 17.09 - 23.09 i alle medisinstudiestedene i Norge; Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.  I løpet av denne uken vil det foregå diverse arrangementer og stunts som promoterer årets prosjekt på sin unike måte, og som alle interesserte kan være med på. Ved å delta og vise interesse støtter man årets prosjekt, og på denne måten bidrar man til en forskjell for syriske barn og unge i Jordan! Hver studieby står for planlegging av sin respektive aksjonsuke, og hvilke arrangementer som fremheves varierer dermed fra by til by.

Hvordan kan nettopp du engasjere deg? Det er veldig enkelt - her gjelder det kun å følge med i sin by for å få med seg akkurat hva som skjer til hvilket tidspunkt, og delta på de spennende arrangementene!  Nærmere informasjon om Aksjonsuken og de ulike arrangementene kan en finne bla. på facebook-siden til de respektive lokallagene. 

 

OSLO

Mandag: Kick-off
Tirsdag: Stand-up
Torsdag: Hva feiler det deg?
Lørdag: MedHum-løp

BERGEN
Tirsdag: MedHum Quiz// KVARTERET
Onsdag: Filmvisning: Cries from Syria + Panelsamtale, Let’s rise and rave
Torsdag: Veldedighetsløp
Fredag: MedHum-fest
Lørdag: Bamsesykehus
Søndag: MedHum-loppis, MedHum-yoga

TROMSØ

Mandag: Kick-off og foredrag
Tirsdag: Bamsesykehus        
Onsdag: MedHum-yoga
Torsdag: Klesbyttekveld
Fredag: PubMedHum
Lørdag: Bamsesykehus på brannstasjonen
Søndag: Bøssedagen (hele uken)

TRONDHEIM

Mandag: Kick-off
Tirsdag: Ka feile det dæ? 
Torsdag: MedHum-festivalen
Lørdag: MedHum-løp
Søndag: Innsamlingsaksjon 


MedHums Sommerturné 

Fikk du med deg årets viktigste campingferie? 

1. august stod MedHums knall oransje campingvogn ferdig malt og klar for bilferie! Utallige timer med planlegging, litervis med bengalakk og solbrent hud måtte til for å få vogna klar for å reise land og strand for å ta reisefeberen på det norske folk den neste uken.

Sommerturné.jpg
Skjermbilde sponsorer.png

Fra 1. til 8. august reiste vi fra Trondheim til Bergen via Oslo, Drammen, Skien, Brevik, Folgefonna Nasjonalpark. Med vår svært synlige campingvogn promoterte vi årets aksjon rundt om der vi var gjennom konsertarrangement, stands, utdeling av grillmat og en rekke stunts og aktiviteter, for å gjøre MedHum kjent blant ferieglade nordmenn! Responsen vi har mottatt under og etter vår turné har vært overveldende positiv, og det setter vi veldig pris på. 

Vi ønsker å takke alle som stilte opp under vår turné – dette hadde ikke vært mulig uten støtte fra viktige sponsorer, samt andre frivillige som brukte sin tid for å få dette til å fly. 

Sjekk ut facebooksiden vår for kule videoer - produsert av Fjernfilm, fra årets viktigste sommerturné! 

 


 

Genseraksjonen

Har du sett MedHums nye aksjonsgenser?

Sigrid MedHum.jpg

Et av MedHum’s høydepunkt hittil i aksjonsåret har vært Genserkampanjen - et helt nytt stunt som startet i uke 16 og varte i ca. 10 dager. Med bilder og videoer av kjendiser, politikere og kjente leger som sa noen viktige ord om årets prosjekt iført MedHum-genser, ble vårt viktige budskap spredt til helt nye horisonter. Det var nettopp dette vi ønsket å oppnå med denne kampanjen. Ved bruk av kjente personligheter og deres makt og innflytelse på sosiale medier, klarte vi å nå et mye større publikum enn tidligere. 

MedHum kjendiser + politikere.jpg

En stor takk til alle som har bidratt - særlig aksjonens høyeste beskytter - Sigrid Bonde Tusvik, Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, og også Audun Lysbakken, Bjørnar Moxnes, Ingvild Kjerkol, Per Espen Stoknes, Knut Arild Hareide, Carl Erik Grimstad - blant flere. Videre takker vi de fra den norske underholdningsverden som var med på laget, deriblant NRK SKAM-trioen Thomas Hayes, Ulrikke Falch og Josefine Frida Pettersen, og også Sigrid (Solbakk Raabe), Cecilie Steinmann Neess, Lisa Tønne, Else Koss Furuseth, og fotballstjernen Ada Hergerberg. 

Kampanjen gikk over all forventning; I løpet av de få kampanjedagene klarte vi å selge over 2000 gensere og T-skjorter, og samle inn over 394.000 kr. Videre har vi mottatt bestillinger fra over 25 land, blant annet USA, Mexico, Malaysia, Israel, Saudi Arabia og Kina - det er veldig gøy!  

Det er også mulig å støtte kampanjen ved å vippse et valgfritt beløp til 510051! 

Tusen takk! #LaBarnVæreBarn


Er det noe du lurer på, ta kontakt! 

Leder: David Teigen // david.teigen@medisinstudent.no
Nestleder: Bjørnar Kamøy // bjornar.kamoy@medisinstudent.no
PR-ansvarlig: Jette Helene Fagerbakke // jette.fagerbakke@medisinstudent.no 


Våre samarbeidspartnere